Заступања и одбране
Правне услуге
Правни савети

Области права

Сазнај више.

Can not show image.

Накнада материјалне штете

Накнада материјалне штете (одговорност по основу кривице, одговорност за другог, одговорност предузећа и других правних лица према трећем, одговорност за штету од опасних ствари или опасне делатности, одговорност у случају удеса изазваног моторним возилом у покрету, одговорност произвођача ствари са недостатком, посебни случајеви одговорности).

Сазнај више.

Can not show image.

Накнада нематеријалне штете

Претрпљени физички болови, страх, претрпљени душевни болови због умањења животне активности, наружености, повреде угледа, части, слободе или права личности, смрти блиског лица,...

Сазнај више.

Can not show image.

Правни послови

Састављање свих врста уговора, састављање споразума, састављање пуномоћи и осталих изјава,...

Сазнај више.

Can not show image.

Породични односи

Брак и односи у браку, односи у ванбрачној заједници, односи детета и родитеља, усвојење, хранитељство, старатељство, издржавање, имовински односи у породици, заштита од насиља у породици...

Сазнај више.

Can not show image.

Наследно право

Наслеђивање на основу закона, нужни наследни део, састављање тестамента, уговори у наследном праву (уговор о уступању и расподели имовине за живота, уговор о доживотном издржавању), оставински поступак.

Сазнај више.

Can not show image.

Својински и стамбени односи

Стицање права својине, заштита права својине, право службености, право залоге, државина, станарско право, легализација,...

Сазнај више.

Can not show image.

Управно право

Покретање управног поступка и заступање пред органима управе , изјављивање правних лекова , покретање управног спора , заступање пред Управним судом и изјављивање правних лекова.

Сазнај више.

Can not show image.

Кривично право

Састав приватне кривичне тужбе, кривичне пријаве, жалби и приговора, заступање оштећеног, приватног тужиоца, оштећеног као тужиоца и окривљеног. Поступак према малолетницима.

Сазнај више.

Can not show image.

Прекршајно право

Прекршаји из свих области.

Сазнај више.

Can not show image.

Радно право

Спорови из радних односа, откази уговора о раду, исплата зараде, исплата накнаде зараде, повреде на раду, злостављање на раду (мобинг),...

Сазнај више.

Can not show image.

Привредно право

Правни положаји привредних субјеката, оснивање, управљање, статусне промене, промене правне форме, престанак, стечај, ликвидација,...

О мени

Сазнај више.

Can not show image.

Контакт:

+38164/287-26-09

Рођен сам 23.02.1990. у Новом Саду . У адвокатури сам од 21.02.2017. Ожењен сам и отац једног детета . Говорим Енглески језик.

Александар Бајић

Адвокат

Контакт

21000, Нови Сад